Privacyverklaring

Stichting Tjongeroog, centrum voor persoonlijke ontwikkeling, hecht grote waarde aan jouw privacy. In deze Privacyverklaring kun je lezen hoe Stichting Tjongeroog jouw recht op privacy beschermt en respecteert en hoe zij omgaat met het verzamelen van en verwerken van persoonsgegevens. Op onze website gebruiken wij géén cookies en gebruiken wij géén Google Analytics.

Stichting Tjongeroog (Grindweg 10, 8422 DN Nijeberkoop, “Tjongeroog”) is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken met betrekking tot trainees (huidige trainees, voormalige trainees en potentiële trainees), overige relaties van Tjongeroog en de bezoekers van onze website www.tjongeroog.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verzamelen:
Voor geïnteresseerden en voor het verzenden en beheren van onze nieuwsbrief:

–       Je naam en geslacht

–       Jouw NAW-gegevens

–       Je email adres

–       Je telefoonnummer(s)

–       IP adres.

Voor trainees (potentiële, huidige en oud-trainees):
Naast bovengenoemde gegevens ook de door jou aangeleverde gegevens:

–       Betalingsgegevens

–       Geboortedatum

–       Beroep

–       Huwelijkse staat en eventuele kinderen

–       Door de trainee zelf aangeleverde informatie over levensloop (anamnese).

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld, zijn bestemd voor:

–       Het uitvoeren van door jou gevraagde diensten, waaronder het volgen van een training of workshop van Tjongeroog of het voeren van een op de trainee afgestemd coachingsgesprek en het in rekening brengen van die diensten.

–       Het communiceren met jou en het bewaren van je gegevens in een database.

–       Het onder de aandacht brengen van de diensten van Tjongeroog, onder meer door het verzenden van een nieuwsbrief. Je kunt jouw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief altijd intrekken. Klik daarvoor op de ‘unsubscribe’-link in de digitale nieuwsbrief. Tjongeroog heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met de organisatie de namens Tjongeroog de nieuwsbrief verzendt.

–       Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat zijn de grondslagen op basis waarvan wij je persoonsgegevens verwerken?

Tjongeroog verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover daar in de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) een grondslag voor is gegeven:

–       Je hebt ons toestemming gegeven;

–       De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, of om in dat kader voor het sluiten van de overeenkomst maatregelen te nemen;

–       De verwerking is noodzakelijk omdat Tjongeroog aan een wettelijke verplichting moet voldoen;

–       De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, waaronder het verbeteren van onze website en nieuwsbrief en het doen van direct marketing, tenzij jouw belangen zwaarder wegen.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, behalve aan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Tjongeroog, of als de wet ons daartoe verplicht. Wij werken alleen samen met derde bedrijven die afdoende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om te zorgen dat de verwerking van de persoonsgegevens aan de privacywetgeving voldoet en om een goede bescherming van je privacy te waarborgen.

Jouw rechten als betrokkene

Je hebt de volgende rechten:

–       Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden;

–       Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);

–       Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig mocht zijn.

Beveiliging

Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen. Dit is alleen anders als een wettelijke verplichting zich verzet tegen het verwijderen van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Op de website staan hyperlinks naar websites van derden. Indien je die websites bezoekt, is de privacypolicy van deze derde partijen, en niet die van Tjongeroog, van toepassing op de activiteiten die jij op die websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van die websites gebruik maakt.

Geen cookies, geen Google Analytics

Wij gebruiken alleen cookies die essentieel zijn voor het functioneren van de website. Wij gebruiken géén tracking cookies en ook géén Google Analytics.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Tjongeroog behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen.
Eventuele aanpassingen zullen op de website bekend worden gemaakt. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacyverklaring op dit gebruik van toepassing zijn. Wij raden aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en updates

Indien je vragen of opmerkingen hebt ten aanzien van de privacyverklaring of als je de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te verwijderen, kun je contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen: info@tjongeroog.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 mei 2024.