Algemene voorwaarden

Aan deelname aan alle trainingen en activiteiten van Stichting Trainingsinstituut Tjongeroog zijn algemene voorwaarden verbonden.

ALGEMENE VOORWAARDEN d.d. 7 augustus 2018
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij deelname door een trainee aan een training, workshop, groep, coachingsgesprek en op alle andere door Stichting Trainingsinstituut Tjongeroog te Oudehorne en haar trainers aangeboden activiteiten.

Deelname aan training/workshop/groep/coachingsgesprek
Meld je aan via de website www.tjongeroog.nl of bel het secretariaat voor nadere informatie en voor deelname of het maken van een afspraak op tel. 0516 45 10 10.

Groepen

 • Je deelname houdt in inzet  voor de data van de groepsbijeenkomsten waarvoor je je inschrijft. Je bent bereid om alle ervaringen en belevingen die je opdoet in relatie tot de groep, ook weer in de
  groep in te brengen.
 • Inschrijving voor een groep is gedurende de hele cyclus mogelijk.
 • Je inschrijving houdt in deelname en betaling van de data waarvoor je je inschrijft. De betalingsverplichting geldt ook wanneer je om welke reden dan ook verhinderd bent om een of meer sessies bij te wonen. In een incidenteel geval kan na overleg een sessie worden ingehaald in een andere groep binnen dezelfde cyclus.

Workshops, Persoonlijk Succes Training en Training Leiding geven

 • Inschrijving bij voorkeur uiterlijk 10 dagen vóór aanvang workshop of training, via de website www.tjongeroog.nl, telefonisch of per email via info@tjongeroog.nl.
 • Deelname uitsluitend na ontvangst van de betaling, vooraf of contant bij aanvang van de workshop. Deelname aan Training Leiding geven en Persoonlijk Succes Training uitsluitend na overboeking van het bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval voorafgaand aan de start van de training.
 • Annulering: bij onverhoopte annulering wordt € 36,- incl. 21% BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 10 dagen voor de aanvang is het volledige bedrag verschuldigd. Bij Training Leiding geven kan een plaatsvervanger van hetzelfde bedrijf deelnemen na voorafgaand akkoord van Stichting Trainingsinstituut Tjongeroog.
 • Inschrijving voor de Persoonlijk Succes Training en voor Training Leiding geven geldt voor de gehele cyclus. Bij onverhoopte afwezigheid om welke reden dan ook blijft het totale bedrag verschuldigd. Restitutie is niet mogelijk.

Persoonlijk gesprek

 • Op incidentele basis kan een coachingsgesprek met een trainer plaatsvinden op afspraak op basis van beschikbaarheid.
 • Bij verhindering is het nodig de afspraak minstens 2 werkdagen van te voren af te zeggen, omdat anders de gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht.

Wijzigingen
Stichting Trainingsinstituut Tjongeroog behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen. Eventuele aanpassingen zullen op de website worden bekend gemaakt en zijn van toepassing met ingang van de aangegeven datum.

 

Rekeninggegevens
Bankrekening NL97 ABNA 0529 9205 81 t.n.v. Stichting Trainingsinstituut Tjongeroog te Oudehorne