Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN d.d. 15 mei 2024

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij deelname door een trainee aan een training, workshop, groep, coachingsgesprek en op alle andere door Stichting Tjongeroog te Nijeberkoop en haar trainers aangeboden activiteiten.

Deelname aan training/workshop/groep/coachingsgesprek
Meld je aan via de website www.tjongeroog.nl, per mail naar info@tjongeroog.nl of bel met het secretariaat voor nadere informatie en voor deelname of het maken van een afspraak op tel. 06 41 906 337.

Algemeen

 • Je deelname houdt in inzet  voor de data van de groepsbijeenkomsten waarvoor je je inschrijft.
 • Je bent bereid om alle ervaringen en belevingen die je opdoet in relatie tot de training, ook weer in de groep in te brengen.
 • Inschrijving voor Synthese en Mens & werk is gedurende de hele cyclus mogelijk.
 • Je inschrijving houdt in deelname en betaling van de data waarvoor je je inschrijft. 
  De betalingsverplichting geldt ook wanneer je om welke reden dan ook verhinderd bent om een of meer sessies bij te wonen. In een incidenteel geval kan na overleg een sessie worden ingehaald in een andere groep binnen dezelfde cyclus.

Workshops en trainingen zoals SENSE, TjongerBrug, Sjamanisme en Training Vitaal Leiderschap

 • Inschrijving bij voorkeur uiterlijk 10 dagen vóór aanvang van de workshop of training, via de website www.tjongeroog.nl, telefonisch of per email.
 • Inschrijving voor de SENSE, Sjamanisme, TjongerBrug en voor Training Vitaal Leiderschap geldt voor de gehele cyclus. Dit is ook het geval voor andere trainingen waarbij dit op de website is aangegeven. Bij onverhoopte afwezigheid om welke reden dan ook blijft het totale bedrag verschuldigd. Restitutie is niet mogelijk.
 • Bij onverhoopte annulering van een cyclustraining wordt € 36,- incl. 21% BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 10 dagen voor de aanvang is het volledige bedrag verschuldigd. Bij Training Vitaal leiderschap kan een plaatsvervanger van hetzelfde bedrijf deelnemen na voorafgaand akkoord van Stichting Tjongeroog.

Betaling

 • De van toepassing zijnde prijzen staan in de betreffende brochure, flyer en/of op de website vermeld.
 • Betaling geschiedt door middel van overboeking op de bankrekening NL97 ABNA 0529 9205 81 van Stichting Tjongeroog te Nijeberkoop.
 • Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij van tevoren anders is overeengekomen.
 • De incassokosten bij onverhoopte achterstallige betaling komen voor rekening van de trainee.

Persoonlijk gesprek
Stichting Tjongeroog biedt individuele coaching aan op het persoonlijke vlak of op werkgebied. Aanmelding via de website of het secretariaat. Verhindering van deelname minstens twee werkdagen van te voren doorgeven, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Wijzigingen
Stichting Tjongeroog behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen. Eventuele aanpassingen zullen op de website worden bekend gemaakt en zijn van toepassing met ingang van de aangegeven datum.